Nguợc Chiều

Văn 26/12/2012
Ngược chiều của gió là mây
Của mưa là nắng, của ngày là đêm
Của mùa Xuân là mắt em
Của bờ là sóng, của thềm là trăng
Của hình em là bóng anh
Của trời là đất, cùa gẩn là xa
Ngược chiều hương một cánh hoa
Ngươc giòng thơ ần tình ta nhạt nhoà...

12/2012

New comment