Re: Ngắm tranh phong cảnh đẹp ....

Ph Hoa 02/06/2014
Bài thơ này của tác giả nào hay quá, anh Văn hay anh Hoán vậy?

New comment