Re: K3

Ngốc Tử K2 03/02/2012
Dự đoán của bạn mới trúng có 20%, bạn còn 2 quyền trợ giúp:
- Nhờ người thân.
- Đổi câu hỏi, hoặc là năn nỉ Ngốc Tử cho dừng cuộc chơi !!!

New comment