Gởi: Ngốc tử K2

k3 02/02/2012
Như vậy là nhóm 5 người của Ngốc tử có thể xác định được hai. Đó là Quang khào và Trí Dậu (có thời gian gọi là Trí sáo). Mình phỏng đoán còn có: Khôi (gỗ), DV Hiển. Không biết có trúng?

New comment